Bolagsstyrning

 

Offentliga Hus är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier.

Offentliga Hus är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq First North Premier grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. När Bolaget har noterats på Nasdaq First North Premier kommer Bolaget också att följa Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från noteringen. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

Bolaget kommer att tillämpa Koden från det att aktierna noteras på Nasdaq First North Premier. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2020. Bolaget förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsordning

Ersättning

Valberedning

Bolagsstämma

Revisor

Magnus Thorling, huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor, PwC

Bolagets revisor sedan 2014