Årsstämma 2021

Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ), org.nr 556824-2696, med säte i Stockholms län, kallas härmed till årsstämma den 7 juni 2021.

Dokument

Kallelse

Anmälan & formulär poströstning

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2020