Vår verksamhet

 

Ägande och förvaltning av samhällsfastigheter

Grunden i Offentliga Hus verksamhet är att långsiktigt äga och förvalta  samhällsfastigheter. Den tekniska fastighetsförvaltningen hanteras i huvudsak genom förvaltningsbolaget Nordic PM, som finns över hela landet. Genom att vara närvarande i våra hyresgästers vardag kan vi vara proaktiva i att se behov och skapa miljöer som är både trivsamma och effektiva.

Förbättring av befintliga lokaler

Utöver det löpande underhållet arbetar Offentliga Hus med att förädla, utveckla och anpassa fastigheterna efter hyresgästernas behov. Det kan handla om att rusta upp, renovera eller bygga om så att ytorna kan användas mer effektivt, bli mer miljömässigt hållbara, energieffektiva eller bättre ta tillvara på nya tekniska hjälpmedel.

Projektutveckling

Offentliga Hus investerar också i outnyttjade byggrätter för att kunna erbjuda nybyggnation av samhällsfastigheter. Genom vår aktiva fastighetsförvaltning har vi goda möjligheter att bedöma framtida efterfrågan. Bristen på lokaler är idag en stor utmaning för många kommuner när behovet av samhällsservice växer. I samverkan med kommunala fastighetsbolag och privata aktörer kan vi utveckla fastigheter till både nya och befintliga hyresgäster. Med ny teknik och hållbara materialval kan vi skapa fastigheter med minskad klimatpåverkan under hela byggnadens livscykel.

Läs mer

Case

Här kan du läsa mer om hur vi utvecklar Sverige tillsammans med våra...