Revisionsutskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet har till uppgift att, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Det ska även hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. Utskottet biträder även vid upprättandet av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval inklusive att lämna rekommendation till valberedningen om revisor.