Bolagsordning

BOLAGSORDNING för

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (org.nr 556824-2696)

Antagen på extra bolagsstämma den 15 september 2020.

1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Offentliga Hus i Norden AB (publ).

2 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget ska förvalta och förvärva fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 och till högst 2 000 000.

5 § Aktier
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 200 000 000 och till högst 800 000 000.

6 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7 § Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter med högst 7 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

8 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma
En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 10.  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

11 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår 1 januari – 31 december.