Offentliga Hus delårsrapport januari – mars 2018

Pressmeddelanden

Kvartalet januari – mars 2018

Hyresintäkter, TSEK                                47 005 (41 825)

Förvaltningsresultat, TSEK                    25 319 (24 277)

Balansomslutning, TSEK                        2 810 149 (2 191 948)

Justerad soliditet, %                                 30,2 (27,8)

Belåningsgrad, %                                      57,4 (65,4)

Fastighetsvärde, TSEK                             2 408 737 (2 135 000)

Kommentar från VD

VI SÅR FÖR ATT SKÖRDA

För att skörda måste man först så. Det är en bra sammanfattning av vår första kvartalsrapport för 2018. Det fjärde kvartalet 2017 var framgångsrikt för Offentliga Hus – vår fastighetsportfölj växte med 40 procent, vi emitterade en övertecknad obligation om 400 miljoner kronor och förvärvade ett stort antal infrastrukturfastigheter från statliga Svevia.

Efter första kvartalet 2018 visar verksamheten på ett starkt driftsnetto med en överskottsgrad på närmare 70 procent. I det första kvartalet har vi haft lånekostnader och finansiella engångskostnader för emissionen av obligationen. Samtidigt har vi ännu inte redovisat några intäkter från förvärvet av Sveviafastigheterna, eftersom tillträdet skedde per den 1 april. Skuldsättningen i bolaget är fortsatt låg med en belåningsgrad på 57 procent.

Så ser bakgrunden ut till det första kvartalsresultatet för 2018, och det känner vi oss nöjda med. Vi har lagt en stabil grund för framtiden och skapat mycket goda förutsättningar för ytterligare förvärv och fortsatt stark tillväxt. Kommande kvartal kommer hyresintäkter från förvärvet av Svevia att påverka resultatet positivt. Det handlar om sådd och skörd – och nu är vi redo att skörda frukterna av vårt arbete!

Lars Holm, VD Offentliga Hus

Stockholm den 18 maj 2018

Hela kvartalsrapporten hittar du här.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Eklund, CFO
niklas.eklund@offentligahus.se
+ 46 (0) 709 69 29 69

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 07.00.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus äger fastigheter i 125 kommuner i Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt.