Därför söker sig investerare till samhällsfastigheter

Artikel

Jämfört med andra typer av fastigheter ses samhällsfastigheter som en stabil och säker investering. Avtalen för vårdfastigheter löper ofta på uppemot 15–20 år, att jämföra med kontor och handel som i regel ligger på 3–5 år. Dessutom är motparten ofta >en ekonomiskt trygg hyresgäst. Till grund för de senaste årens uppsving i investerarintresse ligger också den demografiska utvecklingen, som ger löften om stark framtida efterfrågan för olika typer av välfärdstjänster. I ljuset av de senaste årens låga ränteläge och skakiga börser har samhällsfastigheter också seglat upp som en investering som ger relativt god avkastning i förhållande till risk.

Till skillnad från andra typer av fastighetsinvesteringar finns dock litet utrymme för att göra snabba klipp på affären. Istället handlar det om att vara en långsiktig partner med god >förståelse för de specifika krav som ställs på fastigheter där >samhällsservice ska bedrivas.

Fördelar med samhällsfastigheter jämfört med andra fastighetstyper

  • Långa hyresavtal
  • God avkastning i förhållande till risk
  • Stabila hyresgäster
  • Hög uthyrningsgrad
  • Mindre konjunkturkänslighet
  • Efterfrågan väntas öka till följd av befolkningstillväxten