Aktuellt
Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ)  Delårsrapport januari – september 2018 Kvartalet juli – september 2018 Hyresintäkter, MSEK                                48,2 (31,7) Förvaltningsresultat, MSEK                      30,0 (21,4)   Balansomslutning, MSEK                         3 741 (2 348) Justerad soliditet, %  …

Läs mer
Offentliga Hus offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission av obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigare.  I samband med den tidigare emissionen upprättade Offentliga Hus ett prospekt, med anledning av bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes…

Läs mer
Krav på nytänkande när Sverige växer

Befolkningen växer i rekordfart, demografin förändras och urbaniseringen är vår tids folkvandring. Under de kommande åren ko …

Stora möjligheter för kommuner med fastighetskoll

Det allmänna sitter på oerhörda värden i sina fastigheter. När kostnaderna för demografin nu ökar snabbare än skatteintäk …

Så blev samhällsfastigheter ett verktyg för tillväxt

Försäljningen av samhällsfastigheter från det allmänna till privata aktörer är ett modernt fenomen. Fram till 1990-talet up …