Aktuellt
Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2018

Kvartalet september – december 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  67 641 (35 988) Förvaltningsresultat, TSEK                         35 986 (20 056)  Balansomslutning, TSEK                            4 333 003 (2 791 225) Justerad soliditet, %                                    31,8 (30,2) Belåningsgrad, %                                       46,4 (56,6) Fastighetsvärde, TSEK                               3 919 626 (1 977 981) Perioden januari – december 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  207 083 (135 498) Förvaltningsresultat, TSEK                         111 945…

Läs mer
Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje med underliggande fastighetsvärde om 715 MSEK.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 20 i Södertälje. Acturum är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna samt PEAB. Transaktionen sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 715 MSEK med tillträde under det första halvåret 2019.  Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 32 000 kvm…

Läs mer
Krav på nytänkande när Sverige växer

Befolkningen växer i rekordfart, demografin förändras och urbaniseringen är vår tids folkvandring. Under de kommande åren ko …

Stora möjligheter för kommuner med fastighetskoll

Det allmänna sitter på oerhörda värden i sina fastigheter. När kostnaderna för demografin nu ökar snabbare än skatteintäk …

Så blev samhällsfastigheter ett verktyg för tillväxt

Försäljningen av samhällsfastigheter från det allmänna till privata aktörer är ett modernt fenomen. Fram till 1990-talet up …